Algemene voorwaarden webshop Zaansportswear

Algemene Voorwaarden van Zaansportswear, gevestigd te Assendelft.
Versie geldig vanaf 1 december 2008


Artikel 1. Algemeen
1.1 Onder 'Zaansportswear' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:
ZaanSportswear
Saendelverlaan 179
1567 JE Assendelft
1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Zaansportswear voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.3 Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Zaansportswear voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Zaansportswear erkend.
1.5 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
1.6 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 
Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Zaansportswear.
2.2 Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Zaansportswear eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Zaansportswear of een door Zaansportswear verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3 Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Zaansportswear en afnemer hieraan gebonden.
2.4 Aanbiedingen van Zaansportswear gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.5 Zaansportswear kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging
3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, exclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Zaansportswear garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
Artikel 4. Aflevering
4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na bestelling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Zaansportswear verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Zaansportswear bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.
4.2 De afnemer dient voor ontvangst van de producten te tekenen. Dit is slechts anders indien de afnemer gronden voor weigering heeft op basis van de wet.
4.3 Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.
4.4 Aan de leveringsplicht van Zaansportswear zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Zaansportswear geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
4.5 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.
 
Artikel 5. Levertijd
5.1 Een door Zaansportswear opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Zaansportswear zijn, waarna Zaansportswear zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.
5.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Zaansportswear (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 
Artikel 6. Ontbinding
6.1 Onverminderd de rechten van Zaansportswear op basis van de wet is Zaansportswear gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Zaansportswear omstandigheden ter kennis komen die Zaansportswear goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Zaansportswear bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.
6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Zaansportswear zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Zaansportswear bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Zaansportswear, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Zaansportswear heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Zaansportswear. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Zaansportswear na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Zaansportswear aangeboden (mobiele) netwerkoperators. Op laatst genoemde diensten, waarbij Zaansportswear slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.
 
Artikel 7. Overmacht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Zaansportswear geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Zaansportswear en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.
7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Zaansportswear de verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Zaansportswear niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien Zaansportswear bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 
Artikel 8. Garantie
8.1 Zaansportswear biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
8.2 Zaansportswear is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Zaansportswear) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Zaansportswear. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Zaansportswear schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
8.4 Indien klachten van de afnemer door Zaansportswear gegrond worden bevonden, zal Zaansportswear naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Zaansportswear en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Zaansportswear) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Zaansportswear gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Zaansportswear voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.5 Zaansportswear is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
8.6 Deze garantie geldt niet indien:
A) zolang de afnemer jegens Zaansportswear in gebreke is;
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Zaansportswear en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 9. Betaling
9.1 Contante betaling:
U kunt bij ons ook het verschuldigde bedrag contant afrekenen zodra u de bestelling komt ophalen. We zijn alleen geopend op afspraak. Pin betaling is (nog) niet mogelijk.
9.2 Onder rembours:
U kunt de bestelling ook onder rembours laten versturen en het verschuldigde bedrag afrekenen bij de postbode aan de deur.
De rembourskosten komen bovenop de verzendkosten.
9.3 Via iDeal:
Extra kosten hiervan zijn € 1,00
9.4 Overboeking via de bank:
ABN AMRO BANK Rekeningnummer: 404421563
t.n.v. ZaanSportswear, Assendelft
Voor overboekingen vanuit het buitenland:
IBAN nr: NL34 ABNA 0404 4215 63
SWIFT-BIC: ABNANL2A
Extra kosten hiervan zijn € 0,50
Vergeet bij uw betaling niet het factuurnummer te vermelden. Na ontvangst van uw betaling zullen wij overgaan tot uitlevering van uw bestelling.
 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van alle door Zaansportswear aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Zaansportswear zolang de afnemer de vorderingen van Zaansportswear uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Zaansportswear wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
10.2 De door Zaansportswear geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Zaansportswear of een door Zaansportswear aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Zaansportswear haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Zaansportswear zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Zaansportswear.
 
Artikel 11. Privacy
11.1 Zaansportswear respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Zaansportswear niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Zaansportswear kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Zaansportswear (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Zaansportswear. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Zaansportswear is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Zaansportswear, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Zaansportswear is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Zaansportswear verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internet browser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Zaansportswear geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
 
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Zaansportswear geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Zaansportswear en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.
 
Artikel 13. Toepasselijk recht
  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Zaansportswear is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 14. Geschillen
14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar 06-53334163 bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn de geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.
 
Artikel 15. Retourneren
15.1 Na ontvangst van je bestelde artikel is er een afkoelingsperiode van 7 dagen. Binnen deze 7 dagen kunt u alleen na overleg met ZaanSportswear het ontvangen artikel retour sturen en/of ruilen. Mits deze compleet, ongebruikt en niet beschadigd zijn, dit geldt ook voor de verpakking van het artikel. Ook labels en kaartjes moeten bevestigd aan het artikel retour komen.
15.2 Een artikel retour zenden, volg onderstaande stappen:
1. Neem contact op met ZaanSportswear m.b.t. het artikel dat door u retour wordt gestuurd.
2. U moet een kopie van de afleverbon mee sturen.
3. Stuur uw artikel altijd gefrankeerd retour, ongefrankeerde retouren worden niet in
behandeling genomen. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor eigen
rekening. Het artikel dat u retour stuurt kan naar onderstaand adres:
ZaanSportswear
t.a.v.: Klantenservice
Saendelverlaan 179
1567 JE Assendelft
Indien u na het versturen van de te retourneren artikelen nog vragen hebt, kun je deze vraag mailen naar info@zaansportswear o.v.v. ‘retouren’.
 


Download de voorwaarden in PDF formaat. (29,5KB)